هیئت های شطرنج شهرستانی

استان البرز
استان خراسان جنوبی
استان اصفهان
استان قزوین
استان فارس
استان تهران
استان بوشهر
استان خراسان رضوی
استان خراسان شمالی
استان خوزستان
استان زنجان
استان گیلان
استان مرکزی
استان هرمزگان
استان همدان
استان یزد