فدراسیون شطرنج ایران

کمیته فنی

علیرضا شفیعی (رئیس)

شادی پری در

افشین تهرانی

مرتضی محجوب

مهرداد اردشی

سید حامد موسویان

 

     

کمیته مسابقات

 امیر افتخاری(رئیس)

شهره بیات

رضا لاجوردی زاده

مهرداد اردشی

عبدالله مصلحی

مسعود شرافتی

میثم عابد

     

کمیته داوران

 عرفان هاشمی(رئیس)

ابوالقاسم نجیب

شهره بیات

سید ایمان بکاء

مقصود گیاهی

رضا پاشانجاتی

خدیجه شریف نتاج

     

کمیته آموزش

مهرداد اردشی (رئیس)

ابراهیم حق شناس

سید حامد موسویان

افشین تهرانی

شادی پری در

محمدرضا افشاری

محمد خیر خواه

نینا همتی زاده

 امیر افتخاری

 

کمیته مربیان

ابراهیم حق شناس (رئیس)

مهرداد اردشی

سید حامد موسویان

عباس خاکپور

افشین تهرانی

شادی پری در

حمید شریعت پناهی

مرتضی محجوب

ایرج صبا

 

کمیته فرهنگی

 

                 

کمیته پزشکی

دکتر علیرضا موسی علی

                 

کمیته استعداد یابی

محمد نقی ابراهیم زاده (رئیس)

کامبیز کامکاری

شهره شکرزاده

هادی هادی زاده

علی محمدباقر

محمد علی رضوانی

احسان قائم مقامی

محسن قربانی

محمد خیرخواه

 

کمیته پیشکسوتان

 محمد علی سادات منصوری

                 

کمیته انضباطی

علی افشار (رئیس)

علیرضا شفیعی

ابراهیم حق شناس

مهدی شیرخانی

 

         

کمیته مدارس شطرنج

هوشنگ قندی

                 

کمیته امور استان ها

حسین احمدی سرخونی

                 

کمیته لیگ

فریدون اسکندری

                 

کمیته برنامه ریزی

سیاوش جواهری