قوانین و آیین نامه ها

مقررات برگزاری مسابقات جدول‌بسته دوره‌ای به منظور اخذ درجه بین‌المللی در سال 1390

1-      مسابقات طبق قوانین فیده برگزار می شود.

2-      حداقل زمان برای هر بازیکن 90 دقیقه با 30 ثانیه اضافه در هر حرکت از اولین حرکت بازی می‌باشد.

3-      حضور ناظر و نماینده فدراسیون برای نظارت بر روند مسابقات الزامی است.

4-      سرداور مسابقات باید داور فیده یا داور بین‌المللی مورد تایید فدراسیون باشد.

5-      تمام هزینه‌های مربوط به برگزاری، همچنین هزینه اسکان، تغذیه، رفت و آمد و حق‌الزحمه ناظر، سرداور و سایر عوامل اجرایی به عهده برگزارکننده می‌باشد.

6-      علاوه بر هزینه‌های مذکور برگزارکننده باید مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه ارسال و ثبت نتایج به حساب0105759838007 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی کد 098 بنام فدراسیون شطرنج واریز نماید.

7-      برگزارکننده موظف است علاوه بر استفاده از نرم افزار Swiss Manager برای قرعه‌کشی، فایل بازی‌ها نیز به همراه نتایج کامل و گزارش ناظر و سرداور به فدراسیون ارسال نماید.

8-      برگزارکننده مسئولیت کامل نحوه برگزاری منطبق با اصول و قوانین فیده را به عهده خواهد داشت.

9-      مسئولیت ارسال و پیگیری روند عملکرد درجه بین‌المللی در فیده به عهده فدراسیون شطرنج می‌باشد.

بدیهی است به مدارک مشکوک و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. در ضمن به جداولی که دیر ارسال شود از طریق فیده جریمه تعلق خواهد گرفت. مبلغ جریمه باید از طریق هیئت برگزار کننده پرداخت شود.

10-   مسئولیت نحوه اخذ درجه بین‌المللی و میزان آن خارج از عهده فدراسیون شطرنج است.

 کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج